Sídlo
Sídlo

Sidlo exekutorského úradu

press to zoom
Slovenská komora exekútorov
Slovenská komora exekútorov

Slovenská komora exekútorov

press to zoom
mapa - Vranov
mapa - Vranov

adresa exekútorského úradu

press to zoom
1/3

        Mgr. Ing. Juraj Korim

             súdny exekútor

 Exekútorský úrad Vranov nad Topľou

     Duklianskych hrdinov 2473

    093 01 Vranov nad Topľou

 

 

 

 

 

Pondelok:  8:00 - 11:30       12:00 - 15:00

Utorok:      8:00 - 11:30       12:00 - 15:00

Streda:       8:00 - 11:30       12:00 - 16:00

Štvrtok:      8:00 - 11:30       12:00 - 15:00

Piatok:        8:00 - 11:30       12:00 - 15:00

 

kontakt:

tel.: 057/4462350

email: juraj.korim@ske.sk

Úradne hodiny

Oznámenie informácií dotknutej osobe o spracúvaní osobných údajov

v zmysle ustanovenia čl. 14 nariadenia 2016/679 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

  1. Prevádzkovateľom je Mgr. Ing. Juraj Korim, súdny exekútor, so sídlom Duklianskych hrdinov 2473, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 42344387,

  2. Súdny exekútor je oprávnený spracúvať osobné údaje povinných - dotknutých osôb bez ich súhlasu v súlade so zákonom č. 233/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov, ktorý je osobitným zákonom vo vzťahu k zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZOOU“) za účelom úspešného vymôženia uloženej povinnosti.

  3.  Dotknutými osobami sú najmä povinní  a každá ďalšia osoba, ktoré sú dotknuté exekučným konaním na základe Exekučného poriadku.

  4. Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce osobné údaje dotknutých osôb, ktoré mu boli poskytnuté, vrátane osobitnej kategórie osobných údajov, a to:

a)      meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, akademická hodnosť,

b)      trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, 

c)      dátum narodenia

d)      rodné číslo

e)      údaje o zamestnávateľoch,

f)      údaje o bankových účtoch

g)      údaje o vlastníctve hnuteľného a nehnuteľného majetku

h)      údaje o príjme z pracovno právneho pomeru

i)       údaje o príjme z podnikateľskej činnosti

j)       údaje o vyplácaných dávkach zo sociálneho poistenia

k)      údaje o vyplácaných dávkach Úradom práce socialných vecí a rodiny

l)      kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty,

m)      podpis

  1. Osobné údaje nebudú predmetom prenosu do tretích krajín.

  2. Osobné údajé sú uchovávajú na nevyhnutný čas počas vedenia exekúčného konania. Po skončení exekúčného konania sa osobné údaje uchovávajú v exekútorskom archíve po dobu10 rokov. Ak bola exekúcia zastavená zo zákona alebo z dôvodu, že oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu, lehota uloženia osobných údajov  je päť rokov.

  3. Dotknutá osoba ma právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

  4. Osobné údaje pochádzajú od oprávneného a osôb, ktoré poskytli súčinnosť súdnému exekútorovi pri výkone exekučnej činnosti

na základe § 42 Exekučného poriadku

  1. Osobné údaje nie sú spracované automatizovaným spôsobom vrátanie profilovania.